CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

 

VODNÍ CESTY

V oblasti strategického rozvoje dopravy vodní cesty se zabýváme a spolupracujeme s našimi klienty zejména v těchto oblastech:

 • analýza financování strategických priorit rozvoje vodních cest z hlediska dostupností a využitelností finančních zdrojů a finančních institucí na území ČR
 • vypracování seznamu priorit z hlediska časového a obsahového pro rozvoj vodních cest na území ČR
 • analýza vodní infrastruktury ČR z hlediska oprávněnosti jako žadatele dotačních programů
 • zpracování podrobného přehledu všech aktuálních dotačních programů pro čerpání v oblasti vodních cest (waterways)
 • vytvoření akčního plánu maximálního čerpání nevratných finančních příspěvků (NFP) pro oblast rozvoje vodních cest v ČR
 • vytvoření návrhů zásobníků projektů vhodných z hlediska technické a metodické kompatibility a oprávněnosti žadatelů pro čerpání z dotačních programů pro oblasti vodní infrastruktury ČR
 • ekonomická analýza finančních nároků v rámci jednotlivých dotačních programů na kofinancování projektů a zaplánování kofinancování do rozpočtu ŘVC
 • zpracování harmonogramů technických, organizačních postupů pro vytváření projektové dokumentace a projektových žádostí pro čerpání nevratných finančních příspěvků pro financování rozvoje vodních cest v ČR

 

Voda a EU fondy - naše nabídka služeb a produktů

Příprava podkladů pro nový OP životní prostředí

 Analýza aktuálních podkladů a požadavků
 Vyhodnocení kladů a záporů stávajícího OP
 Definování příjemců pro nové programovací období
 Návrh koncepce a strategie ochrany ŽP z hlediska projektového řízení
 Návrh sektorových strategií v rámci ochrany ŽP
 Generální plán rozvoje ochrany přírody a krajiny s důrazem na možnosti čerpání prostředků z nového OP – programově projektové zpracování
      Technická opatření
      Osvěta a vzdělávání
 Nastavení systému sledování strategií v ŽP
 Nastavení systému kontroly projektů a hodnocení projektů v rámci přípravy realizace provozu

Studie vyhodnocení revitalizací vodních toků a ploch z hlediska

 Analýza aktuálních podkladů a požadavků v ČR a v zahraničí
 Kritická rešerše, SWOT a syntetická analýza v oblastech:
      Ochrany přírody a krajiny
      Využití finančních prostředků
      Přínosy lidem
      Synergický efekt 
 Návrh pokračování a priorit
 Sestavení metodického manuálu na:
      Hodnocení projektových příprav revitalizací dle zvolených kritérií – výběr vhodných lokalit
      Nastavení systému hodnocení projektů v rámci přípravy realizace provozu
      Pilotní zpracování

Studie rajonizace zasakování povrchových vod do vod podzemních

 • Popisně analytická část
  • Sběr rešerše dostupných podkladů
  • Přírodní poměry s důrazem na geomorfologii, geologii, hydrogeologii, vodní režim krajiny
  • Metodické postupy s důrazem na optimalizace přirozené infiltrace do podzemních vod, umělá infiltrace, indukované zdroje podzemních vod
  • Modelově prezentační SW možnosti
  • GIS
  • Modelová řešení – iterace povrchové a podzemní vody, evaluace a optimalizace různých druhů infiltrace
  • Prezentace a vizualizace výsledků
  • Vícekriteriální analýza využitelnosti dat
  • Definování minimálních a optimálních vstupních podkladů vzhledem k požadovaným výsledkům
  • Základní kategorizace území dle přírodních podmínek (především geologicko – hydrogeologických poměrů) dle možností zvýšené infiltrace do podzemních vod včetně charakterizace jednotlivých kategorií podle platných hydrogeologických rajónů
 • Návrhová část
  • Návrh struktury a formy datové základy nad platformou GIS
  • Návrh kategorií území dle možnosti optimalizace či zvýšení infiltrace
  • Návrh metodického postupu k ocenění zájmového území vzhledem k optimalizaci či zvýšení infiltrace – určení kategorie
  • Návrh metodických postupů na optimalizace či zvýšení infiltrace dle kategorií 
  • Návrh postupu na monitoring, evaluaci a autokorelaci
  • Sestavení SWOT
  • Závěry a doporučení
 • Pilotní zpracování konkrétní lokality dle navržených metodických postupů

Ochrana a využití vod

 • Popisně analytická část
  • Sběr rešerše dostupných podkladů a zkušeností v ČR a cizině
  • Technické prostředky a Modelově prezentační SW
  • Prezentace a vizualizace výsledků v prostředí GIS / DSS
  • Vícekriteriální analýza využitelnosti dat
  • Definování minimálních a optimálních vstupních podkladů vzhledem k požadovaným výsledkům
 • Návrhová část
  • Návrh struktury a formy datové základy nad platformou GIS
  • Návrh metodického postupu k optimalizaci monitorovacího systému
  • Návrh metodického postupu k zabezpečení efektivní ochrany a využívání vodních zdrojů
  • Sestavení SWOT
  • Závěry a doporučení
 • Pilotní zpracování konkrétní lokality dle navržených metodických postupů

Komplexní a systematické řešení hlukové problematiky

 • Popisně analytická část
  • Sběr rešerše dostupných podkladů a zkušeností v ČR a cizině
  • Technické prostředky a Modelově prezentační SW
  • Prezentace a vizualizace výsledků v prostředí GIS / DSS
  • Vícekriteriální analýza využitelnosti dat
  • Definování minimálních a optimálních vstupních podkladů vzhledem k požadovaným výsledkům
    
 • Návrhová část
  • Návrh struktury a formy datové základy nad platformou GIS
  • Návrh metodického postupu k ocenění hlukové zátěže – určení kategorie
  • Sestavení SWOT
  • Závěry a doporučení
    
 • Pilotní zpracování konkrétní lokality dle navržených metodických postupů

Technická asistence v rámci projektů spolufinancovaných z OPŽP

 • Hodnocení projektů v etapě projektové přípravy, žádosti o dotaci
  • Cost-benefit analýzy, studie proveditelnosti, finanční modely
 • Projektový management a kontrola projektů během realizace
 • Nastavení systému sledování udržitelnosti a efektivnosti projektů po jejich realizaci
  • Koncesní řízení / finanční modely
 • Nastavení systému kontroly projektů a hodnocení projektů v rámci přípravy realizace provozu
 • Help-desk pro žadatele
 • Prezentace výsledků - PR

SFŽP (Státní fond životního prostředí)

 • Inventura a analýza čerpání z OPŽP do konce programového období
 • Návrh případné realokace čerpání tak aby bylo vyčerpáno co nejvíce
 • Návrh optimalizace podpůrných a realizačních procesů pro nové programovací období
 • Technická asistence v etapě přípravy realizace vyhodnocení udržitelnosti projektů

ČGS (Česká Geologická Služba, příspěvková organizace)

 • Prezentace výsledků jako GIS/DSS projektu „Rebilance zásob podzemních vod“
 • Sestavení ucelených modulů nad stávajících mapovým serverem v oblasti:
 • Geologikco-hydrogeologické poměry
 • Proudění podzemních vod
 • Kvalita a kvantita podzemní vod
 • Efektivní využívání a ochrana vod
 • Supervize vrtných a technických prací

Obecně další pomoc

 • Pomoc s komunikací s ředitelem odboru technické pomoci a SFEU OPŽP (MŽP ČR) 
 • Evaluace a strategické studie pro ex ante hodnocení NSRR 2013 – 2020 – příprava na realizaci nových prioritních osí pro OPŽP MŽP 
 • Mediální kampaň OPŽP financované z technické pomoci – analýza dosavadních realizací a příprava povinných kampaní dle EU
 • Strategie koncepce ochrany životní prostředí – střednědobá a dlouhodobá analýza plánu ochrany životního prostředí v ČR 2012-2020, 2020 - 2030
 • CENIA, SFŽP, SGI