CZ | EN
Vyhledat

 

 

DOPRAVA A PŘEPRAVA ENERGIÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPRAVA A PŘEPRAVA ENERGIÍ

Aktualizace BAT (nejlepší dostupné techniky)

V současné době při dynamickém rozvoji a uplatňování nových technologických výrob je při povolovacích procesech při zavádění nové výroby množství problémů. Úřady vše porovnávají s tzv. BAT, které jsou zpracované již před 5 a více lety a nové technologie neznají. Pak začínají problémy např. z hlediska orgánu ochrany ovzduší je nutno zdroj kategorizovat, ale to již by bylo vhodné, aby investor neztrácel čas a mohl se hned řešit rozjezd nové výroby. Proto by bylo vhodné aktualizovat BAT jako celek a dále se věnovat rozsáhlejší rešerši nových účinných technologií k zajištění ochrany životního prostředí – účinnost a technologie na čištění odpadních vod z jednotlivých výrob, záchyt emisí, nakládání s odpady atd. Tento materiál by vylepšil informovanost správních orgánů i provozovatelů.
 

   


  Okruh zakázky:

  • Risk analýza BAT pro energetické a teplárenské technologie 
  • Technologické dovednosti ČR firem – podpora proexportní politiky
  • Podpora podnikatelských inkubátorů a inkubátorů pro BAT

   

  Surovinová politika a náhradní zdroje ve stavebnictví

  Množství nerostných surovin využívaných ve stavebnictví kvapem ubývá, ale z hlediska kvality stavebních materiálů lze velmi dobře používat již použité stavební materiály. Zde by bylo vhodné umožnit „volnějšího“ využívání těchto materiálů pro další zpracování, dodnes jsou pouze nejasné § v zákoně o odpadech – surovina pro další využití, vedlejší produkt, ale obavy správních orgánů tyto možnosti nezohledňují, ba naopak vše řadí pod působnost zákona o odpadech a podnikatelům využití již použitých materiálů znemožňují legislativní mašinérií. Tento způsob by nejen zlevnil výstavbu, ale i ušetřil množství nerostných surovin. Zde doporučuji vypracovat závaznou metodiku průhlednou pro podnikatele, pro využívání surovin mimo dikce zákona o odpadech.

  Okruh zakázky:

  • Vypracování závazné metodiky pro využívání surovin
  • Analýza surovinové a energetické bezpečnosti státu a diverzifikace politických rizik

  Energetická politika

  Vyhodnocení rentability alternativních zdrojů energie. Ne všechny zdroje alternativní energie jsou vhodné pro naše území. O vhodnosti fotovoltaických a větrných elektráren bylo řečeno mnoho. Další zdroje a jejich prověření je nutno hledat v oblasti vodních elektráren (VE), geotermálních energií atd. Zde by bylo vhodné zpracovat studii možnosti využívání těchto zdrojů, jejich účinnost, návratnost atd. Evidence povolených VE, stanovení potenciálu řek je vhodným podkladem pro další nastavení dotační politiky atd. Geotermální energie byla řešena i v plánech povodí, ale nikde nebyly doposud zodpovězeny otázky dlouhodobého ovlivnění kolektorů vod, změna geotermálního gradientu atd. Tato odborná studie by umožnila objektivně vyhodnotit vhodnost využívání této energie vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji.

  Okruh zakázek:

  • Studie – zpracování koncepce podpory inovativních technologií v energetice
  • Komparativní analýza výzkumu a vývoje v oblasti nových energetických technologií, prvotních, druhotných a alternativních zdrojů
  • Studie vyhodnocení potenciálu vodní energie
  • Studie vyhodnocení potenciálu geotermální energie
  • Studie vyhodnocení potenciálu biomasy
  • Vyhodnocení potenciálu výstavby kogeneračních jednotek na území ČR

  Externí kontrola malých a velkých projektů dotací udělených z vybraných operačních programů (OPPI, navázaní na stávající kontrakt hospodářské komory)

   

  • Realokace starých finančních prostředků z NSRR - ex ante a ex post evaluace
  • Alokace nových finančních prostředků z NSRR 2014+ - ex ante a ex post evaluace


  Podpora podnikání – administrativní úlevy pro podnikatele a živnostníky - konzultační, projekční, služby, datační management, projektové řízení a kontrola

   

  • Čerpání strukturálních fondů pro chytré úřady
  • Zajištění projektové dokumentace

  Proexportní politika (speciální znalost Etiopie, Peru, Vietnam, Rusko)

  • Etiopie – projekt vývozu vodohospodářských know-how a technologií
   • vývoz expertních, projekčních a technologických celků v oblasti dopravy, infrastruktury, zdravotnictví, utilit a rozvoj turistického ruchu, vývoz investičních cel
  • Peru - – projekt vývozu vodohospodářských, geotermálních a lázeňských know-how a technologií
   • vývoz expertních, projekčních a technologických celků v oblasti dopravy, infrastruktury, zdravotnictví, utilit a rozvoj turistického ruchu, vývoz investičních cel
  • VIETNAM – vývoz expertních, projekčních a technologických celků v oblasti dopravy, infrastruktury, zdravotnictví, utilit a rozvoj turistického ruchu, vývoz investičních celků
  • RUSKO – vývoz expertních, projekčních a technologických celků v oblasti dopravy, infrastruktury, zdravotnictví, utilit a rozvoj turistického ruchu, vývoz investičních celků
  • ostatní destinace dle současné politické situace ( Čína atd.)

   CZECH INVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic

    

   • Konzultační, inženýrské, projekční, služby, datační management, projektové řízení a kontrola
   • Kontrola projektů v oblasti Operačních programů v rámci NSRR 2014+
   • Rozvoj logistických center
   • Intermodální a multimodální logistické dopravní centra financované formou PPP
   • Brownfield – regenerace starých industriálních objektů
   • Kontrola a evaluace projektů
   • Projektové řízení programů podpory a rozvoje
   • Rozvoj informačních technologií a ICT center

   SURAO/DIAMO - Analýza stavu příprav „Hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“

   • Správa úložišť radioaktivních odpadů vynakládá nemalé prostředky na přípravu „Hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“. Cílem studie by mělo být provést audit s důrazem na efektivní vynakládání finančních prostředků s ohledem na:
   • Rámcová smlouva na níže uvedené poradenství (Konkrétní potřeby ČR, Specifické přírodní podmínky ČR, Využití a poskytování všech relevantních dat, Návrh optimalizace řešení)
   • Administrativně-marketingové, politické a odborné řešení pozitivního stanoviska ve vybraných lokalitách úložiště pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů
   • Komparativní analýza výstavby hlubinných úložišť radioaktivních odpadů obdobnými již existujícími projekty v zahraničí z hlediska ekologického, ekonomického, politického, energetického, technologického, stavebního řešení
   • Inženýrské projekční a manažerské zabezpečení parciálních investičních projektů
   • EIA
   • CBA
   • Analýza čerpání nových zdrojů z OP v rámci prioritní osy NSR
   • Implementace a provoz projekčních a elektronických datových systémů pro správu majetku

   ČEZ - Konzultační, inženýrské, projekční, služby, dotační management, projektové řízení a kontrola

   • Vypracování projektových žádostí do OP ŽP prioritní osa 2 – snižování emisí
   • Výstavba, oprava a údržba energetické infrastruktury
   • Koncepce využití a rozvoje inteligentních energetických sítí a navázání na stávající přenosovou soustavu
   • Využití možností čerpání „INTELIGENT ENERGY EUROPE TENT-ENERGY)
   • Obnovitelné zdroje energie
   • Kogenerační jednotky
   • Komplexní analýza možností realizace snížení a optimalizace provozních a investičních nákladů – EFICIENCY PROCUREMENT
   • EIA
   • Inženýrské projekční a manažerské zabezpečení
   • CBA, studie proveditelnosti
   • Analýza čerpání nových zdrojů z OP v rámci prioritní osy NSR
   • Implementace a provoz projekčních a elektronických datových systémů pro správu majetku
   • Zabezpečení centrálního nákupu a odběru potřeb (ACTIVA s.r.o.)
   • Aktualizace energetických auditů a pasportizace nemovitého a movitého majetku ČEZ

   ČEPS - Konzultační, inženýrské, projekční, služby, datační management, projektové řízení a kontrola

   • Obnovitelné zdroje energie
   • Kogenerační jednotky
   • Koncepce využití a rozvoje inteligentních energetických sítí a navázání na stávající přenosovou soustavu
   • Využití možností čerpání „INTELIGENT ENERGY EUROPE TENT-ENERGY)
   • Inženýrské projekční a manažerské zabezpečení
   • Komplexní analýza možností realizace snížení a optimalizace provozních a investičních nákladů – EFICIENCY PROCUREMENT
   • EIA
   • CBA, studie proveditelnosti
   • Analýza čerpání nových zdrojů z OP v rámci prioritní osy NSR
   • Implementace a provoz projekčních a elektronických datových systémů pro správu majetku
   • Zabezpečení centrálního nákupu a odběru potřeb (ACTIVA s.r.o.)
   • Aktualizace energetických auditů a pasportizace nemovitého a movitého majetku ČEZ

   Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

   • Zapojení do realizace projektu financovaného OPVZZ – analýza a harmonizace zavadění technologických norem
   • Analýza čerpání nových zdrojů z OP v rámci prioritní osy NSR
   • Implementace a provoz projekčních a elektronických datových systémů pro správu majetku
   • Studie proveditelnosti pro realizaci projektů v oblasti efektivní veřejné správy financovaných z programů IOP (metrologický portál veřejné správy)

    

   ICT, Kybernetická bezpečnost, Systémová integrace – Zpracování bezpečnostního a ICT auditu a zlepšení propojení informačních systémů

    

   • Vypracování projektů pro ICT bezpečnost MPO a podřízených organizací (audit MPO a podřízené organizace
   • Zpracování projektů využití ICT řešení pro zabezpečení cyber útokům na klíčové odvětví MPO činnosti a činnosti jejich podřízených organizací
   • Vypracování bezpečnostního a cyber/ICT auditu pro energetickou, surovinovou a palivově- surovinovou politiku ČR

   MERO, ČEPRO - Konzultační, inženýrské, projekční, služby, datační management, projektové řízení a kontrola

    

   • Obnovitelné zdroje energie
   • Kogenerační jednotky
   • EIA
   • Inženýrské projekční a manažerské zabezpečení
   • Poradenství a oblasti privatizace a akvizic ČEPRO
   • CBA, studie proveditelnosti
   • Komplexní analýza možností realizace snížení a optimalizace provozních a investičních nákladů – EFICIENCY PROCUREMENT
   • Analýza čerpání nových zdrojů z OP v rámci prioritní osy NSR
   • Implementace a provoz projekčních a elektronických datových systémů pro správu majetku
   • Zabezpečení centrálního nákupu a odběru potřeb (ACTIVA s.r.o.)
   • Aktualizace energetických auditů a pasportizace nemovitého a movitého majetku ČEZ

   Hybridní model na SŽDC

   • Hybridní model rozúčtování TEE
   • Energetický portál