CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Strategické poradenství v oblasti čerpání EU fondů

Dlouhodobě se zabýváme poskytováním služeb v oblasti čerpání EU fondů pro rozvoj projektů, které pro naše klienty zajišťujeme. Naše služby v této oblasti zahrnují zejména:

 • vypracování metodiky a process managementu všech potřebných kroků na úspěšné čerpání z jednotlivých vhodných Operačních programů pro žadatele
 • vypracování risk managementu v rámci definované metodiky, process managementu a harmonogramu podávání žádostí o dotace (NFP) z jednotlivých relevantních operačních programů
 • zajištění akčního plánu v rámci process managementu a závazného finančního stanoviska pro kofinancování jednotlivých projektů vybraných na základě principu oprávněnosti žadatele a ekonomické výhodnosti pro žadatele.
 • zpracování ekonomicko-finanční analýzy návratnosti finančních prostředků čerpaných z NSRR 2014+ a kofinancované žadatelem 
 • zpracování tematických okruhů pro čerpání NFP v rámci vhodných vybraných Operačních programů a zajištění podkladových materiálů a předprojektové dokumentace
 • zpracování závazných projektových dokumentací relevantních k jednotlivým vybraným Operačním programům a zajištění všech potřebných administrativních podkladů a dokumentů
 • podání projektových žádostí pro jednotlivé vybrané Operační programy a zpracovaní projektové dokumentace v rámci relevantních zvolených tematických okruhů

Poradenství v oblastech OP a NSRR 2014+

V oblastech OP a NSRR zajišťujeme pro roky 2014 a další léta tyto služby:

 Integrovaný operační program – IOP;
 Operační program Podnikání a inovace – OPPI;
 Operační program Životní prostředí OP ŽP;
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK;
 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – OP VaVpl;
 Operační program Lidské zdroje zaměstnanost – OP LZZ;
 Regionální operační programy – ROP;
 Operační program Praha Konkurenceschopnost – OPPK;
 Operační program Praha Adaptabilita – OPPA;
 Technická pomoc – Operační program Doprava;
 Charakteristika OPTP;
 Metodický rámec TP OPPI, TP OPPK, TP OPD;
 Využití TP OPPI MPO ČR pro čerpání na strategické projekty ČD Cargo, a.s.;
 Využití financí z nových dosud nepublikovaných prioritních os a z realokovaných programů na kofinancování strategických projektů ČD Cargo, a.s.;

 

Poradenství v oblasti projektových žádostí o čerpání EU fondů

Pro naše klienty připravíme kompletní realizaci žádosti o čerpání EU fondů.

 • vypracování vlastních projektových žádostí
 • zpracování všech předepsaných a mandatorních příloh
 • vypracování studie proveditelnosti pro OP, kde to je povinné
 • zpracování Citlivostní analýzy, pro OP, kde je to povinné
 • zajištění všech potřebných úředních povolení (stavební povolení, EIA, Certifikace atd.)
 • zpracovaní vlastních digitálních žádostí/šablon (Tesco, Benefil, Benefit atd.) při podávání žádosti o dotaci resp. NFP (nevratný finanční příspěvek)
 • monitoring, úvodní, prováděcí a závěrečné monitorovací zprávy a jiné mandatorní dokumentace, po přidělení dotaci žadateli