CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIKA cest a železnic

 

Na železnici jsou potřeba stroje pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Do popředí se dostává i otázka měřicích a diagnostických prostředků, které v ČR provozuje TÚDC (Technická ústředna dopravní cesty).
   
NDCon LOGIC a.s.  dodává ucelené vozové diagnostické jednotky nedestruktivního měření tratí (DJ NDT). Nejedná se o pouhý měřicí vůz, ale po vzoru světových železnic o ucelenou obousměrnou jednotku. DJ NDT vznikla z modernizovaných starších vozů a skládá se z řídicího, měřicího a hnacího vozu. Mezi běžnými podvozky je nově umístěn měřicí podvozek, který se nachází v bezprostřední blízkosti měřicí místnosti a slouží pro nesení a vedení vlastních měřicích systémů. Diagnostická jednotka  je schopna detekovat defektoskopické vady při rychlosti až 70 km/h.

 

S jednotkou budou měřeny především hlavní a předjízdné koleje, zatímco staniční koleje, výhybky a výhybkové konstrukce a tratě s nižší kvalitou geometrických parametrů koleje bude SŽDC nadále zajišťovat pomocí ručních defektoskopických přístrojů. V zimním  období  se tedy diagnostika sítě pomocí DJ NJT neprovádí, a proto je potřebné rozvrhnout kontroly tak, aby všechny tratě byly zkontrolovány v intervalech dle platných předpisů.

   
V měřicím voze je na stanovišti měřičů umístěno vše potřebné pro kontrolu správné funkce všech měřicích systémů. Na obrazovce  operátoři kontrolují rozpínání měřicího podvozku; pod pojmem rozpínání se rozumí přizpůsobování šířky podvozku aktuálnímu rozchodu, tedy rozchodu 1 435 mm zvětšenému nebo zmenšenému o příslušné tolerance, aby měřicí kola byla vždy ve styku s kolejnicí (za tím účelem má měřicí podvozek dělený rám). Pro orientaci mají operátoři k dispozici snímky po 20 m z přední i zadní kamery, jež jsou ukazovány rovněž na obrazovce. Měření je možné provádět při rychlostech do 70 km/h na bezstykových tratích, resp. do 50 km/h na stykovaných kolejích, ovšem v závislosti na geometrické poloze koleje může být rychlost i nižší. Plánovaný denní výkon měření je cca  200 km.
Technologické počítače všech měřicích systémů (VT, UT, ET plus PC pro správu dat) jsou rozloženy do dvou stojanů, které jsou zabudovány přímo nad měřicím podvozkem. Všechny technologické počítače jsou kryty zálohou UPS pro doměření a uložení naměřených dat, v případě výpadku elektrické energie.
 

 

Služby

 • Dodávka měřících a diagnostických systémů
 • Analytika a zpracování diagnostických dat
 • Lokalizace a integrace diagnostických dat
 • Management servisních zásahů


 

Referenční realizace

 • Měřící samohybná souprava DJNDT
 • Měřící drezína
 • Měřící vůz
 • Měřící vozíky
 • Ruční měřící zařízení
 • Vybavení specializovaných diagnostických center (metrologie, kalibrace)

Specializované produkty a služby

 • Příprava projektů v oblasti rozvoje železniční infrastruktury
 • Diagnostika a údržba stávající železniční infrastruktury
 • Kompletní dodávky železničních diagnostických technologií
 • Systémová integrace a ICT řešení v diagnostice
 • Řešení pro energetickou a telco infrastrukturu ŽDC
 • Služby zpracování dat z heterogenních datových zdrojů
 • Integrovaná ICT řešení pro dopravu
 • Zpracování velkých objemů strukturovaných dat
 • Vytváření integrovaných datových skladů
 • Správa BDA - Big Data Analyses
 • Umělá inteligence a strojové učení v dopravních systémech
 • Realizace ITS - Inteligent Transport System
 • Diagnosticka a Metering v Railways, Higways, Motorways,Waterways, Seaways, Airways, Pipeways

Základní produkty a služby

 • Kompletní dodávky měřících systémů v dopravě
 • Kompletní dodávky diagnostických a defektoskopických technologií
 • Instalace a provoz měřících diagnostických a defektoskopických systémů
 • Kompletní dodávka a provoz informačních a komunikačních technologiív rámci dopravních systémů
 • Inteligentní dopravní systémy a referenční technologie
 • Optimalizace provozu dopravy
 • Studie realizovatelnosti projektů dopravní infrastruktury
 • Telematické a telemetrické měření v železniční dopravě
 • Realizace diagnostických a defektoskopických dispečinků v dopravě
 • Realizace datových skladů a správa dokumentů
 • Dodávka inteligentních dopravních systémů v průmyslových oblastech
 • Dodávky BAT v Railways, Higways, Motorways, Waterways, Seaways,Airways, Pipeways

Služby zpracování dat a komplexní diagnostický dispečink

 Implementujeme komplexní řešení informačního systému pro integraci heterogenních dat získaných měřením různých parametrů železničního svršku a dalších komponent železniční cesty jako jsou trakční vedení, návěstidla, snímkování železniční cesty, prostorová průchodnost, apod.
 Provádíme integraci různých zdrojů dat z různých geograficky dislokovaných pracovišť a mobilních měřících systémů (měřící vozy, měřící drezíny, ruční doměřování).

Heterogenní datové zdroje diagnostických dat

Zpracováváme data z libovolného diagnostického měřícího systému, např.:
 snímkování a detekce vad železničního roštu
 defektoskopie kolejnic
 snímkování železniční cesty
 snímkování návěstidel
 měření parametrů trakčního vedení
 videoinspekční systém prostorové průchodnosti
 ultrazvukové měřící systémy
 měřící systémy na bázi vířivých proudů
 další diagnostické měřící systémy
Data validujeme, čistíme a zpracujeme pro import do integrovaného datového skladu

 

Kdo je uživatelem datového skladu?

Naše řešení integrovaného datového skladu poskytuje pohledy a správu dat pro:

 • experty jednotlivých oblastí diagnostiky
 • odborníky zajišťování provozu na správě tratí
 • střední management divize diagnostiky
 • střední management plánování zajištění provozu tratí
 • vyšší management pro podporu strategického řízení a sofistikovaného plánování zajištění provozu na různých úrovních granularity železniční sítě
 • konsolidované agregované výstupy pro analytiku a podporu sofistikovaného strategického řízení nejvyššího managementu organizace

 

Datový sklad

Všechna diagnostická data integrujeme do centralizovaného datového skladu a data propojujeme pomocí jednotné standardizované lokalizace (měření odometrem, staničení, identifikace koleje, trasy, pomocí GPS nebo kombinací obou přístupů pro zjišťování polohy na železniční trase).Centralizovaný datový sklad nabízí širokou škálu funkcí:

 vizualizace dat formou reportů, grafů, tabulek
 vyhodnocení, konsolidace a agregace dat na různých úrovních granularity
 široké možnosti filtrace dat pro výstupy (úseky, tratě, TUDU, ST, OŘ)
 filtrace dat dle datumů pořízení
 komparační analýza dat pořízených v různých časových obdobích pro účely vyhodnocení efektivity a kvality diagnostiky
 podpora klíčových funkcí na přenosných zařízeních – iPad / iPhone (iOS), Android telefony a tablety, speciální diagnostický hardware pro ruční doměřování)
 vizualizace dat nad schematy kolejové sítě nebo nad podkladovou mapou (ortofoto, schematická)
 zajištění přístupu k datům pro další systémy pomocí automatizovaných webových služeb se striktním dodržení standardních protokolů pro komunikaci a výměnu dat (http, https, xml, json, a jiné)


„Integrovaný datový sklad je vhodným pracovním nástrojem pro různé úrovně pracovních skupin v rámci organizace."

Diagnostický vlak DJ NDT

 • Kompaktní jednotka s moderními technologiemi pro diagnostiku železniční infrastruktury
 • Nedestruktivní defektoskopické měření vad kolejnic - ultrazvuk, výřivé proudy, videoinspekce
 • Speciální měřící podvozek - teleskopický
 • Vyhodnocovací pracoviště naměřených dat přímo na voze - diagnostický dispečink
 • Schopnost provádět kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů
 • Na míru vyvinutý expertní SW pro ukládání, přenos, redistribuci a vyhodnocování naměřených dat
 • Komplexní zázemí pro diagnostický personál - ložnice, sociální zařízení, kuchyňka a zasedačka

Technické údaje DJ NDT
 

Technologie pro DJ NDT

Nedestruktivní defektoskopické měření vad a poruch kolejnic
 Systém ultrazvukové kontroly kolejnic dokáže detekovat vnitřní vady kolejnic na základě impulzů vysílaných sondami a analýzou odraženého ultrazvukového signálu. Systém zachytí vady, které způsobují změny v odrazu ultrazvukového signálu vysílaného do kolejnic
 Systém vizuální kontroly kolejnicových pasů - videoinspekce je bezkontaktní vysokorychlostní optický systém určený pro trvalý záznam snímků povrchu tratí včetně kolejí, upevňovacího materiálu, pražců a štěrku
 Systém kontroly kontaktně únavových vad vířivými proudy je určený pro zjišťování a hodnocení plochy kolejnic v blízkosti povrchu. Systém je optimalizován pro detekci a vyhodnocení poškození hlav kolejnic. Důraz je kladen na určení hloubky poškození tak, aby bylo možno efektivně provést reprofilaci kolejí a kvalitativní posouzení. Jsou vybírány také další projevy poškození povrchu, jako jsou známky obroušení a prohlubní. Hodnocení se provádí až do hloubky poškození 2,7mm.
 Měřící podvozek - výše uvedené měřící systémy jsou umístěny na měřícím podvozku, který je zavěšený pod měřícím vozem a volně tažený s pneumatickým rozpínáním tak, aby umožnil bezpečné vedení sond u hlav kolejnic. Měřící podvozek je při měření spuštěný ve spodní poloze, pokud k měření nedochází, je podvozek zvednutý a v této poloze zajištěný.
 Pro přesné zjišťování polohy měřených míst je do všech měřících systémů integrována standardní lokalizace SŽDC číselníkem M12.
 Naměřená data je možno přímo na soupravě vyhodnotit, případně je přenést do kanceláří SŽDC k dalšímu zpracování v centrálním dispečerském pracovišti.
 O bezztrátový automatizovaný záznam dat ze vše systémů na palubě vozu a jejich přenos na vyhodnocovací pracoviště se stará systém centralizovaného záznamu CDR, který je provozovaný na voze i diagnostickém pracovišti SŽDC v Pardubicích. Systém disponuje asynchronní logikou pro redundantní záznam dat z jednotlivých měřicích systémů již v průběhu měřicích jízd. Data se tak rychle, korektně, bezpečně a bezchybně dostávají do cílového datového skladu pro zpracování a vyhodnocení v návazných procesech diagnostiky a správy tratí SŽDC. SW vybavení jednotky je složeno ze sady specializovaných aplikací pro získávání, analýzu, vyhodnocení dat, jejich přenosy, ale i případné ruční doměření. Dohromady tvoří aplikace spolu s technologiemi ucelený inteligentní diagnostický systém.